Одлуки за спроведување на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за изработка на планска документација – за урбанистички планови за село Саса, Моштица, Луковица.

Во врска со донесување на урбанистички планови за село Саса, Моштица и Луковица, а  согласно член 65 став 6 од д Законот за животна средина( Сл. весник на РМ  53/05,  81/2005, 151/2005 , 233/2005,  79/06, 154/2005,  101/06, 152/2005 , 109/06,  24/07, 159/08,   83/09,  161/09, 146/2009 , 1/10, бр.48/10,124/10,  51/11, 123/12, 93/13, ” 187/13,  42/14,  44/15,  129/15,192/15,  39/16, 28/18, 65/18, 99/18 , 89/22),  Градоначалникот донесе одлука за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина.
Согласно член 65 став 10 од Законот за животна средина( Сл. весник на РМ  53/05,  81/2005, 151/2005 , 233/2005,  79/06, 154/2005,  101/06, 152/2005 , 109/06,  24/07, 159/08,   83/09,  161/09, 146/2009 , 1/10, бр.48/10,124/10,  51/11, 123/12, 93/13, ” 187/13,  42/14,  44/15,  129/15,192/15,  39/16, 28/18, 65/18, 99/18 , 89/22),   одлуката заедно со формуларите се објавува на веб страната.

Сподели

Остави коментар