МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други…

Конкурс за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2023/2024 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), a согласно член 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државните училишта и државните универзитети од општина Македонска Каменица бр.08-603/1 од 13.03.2018 година, Градоначалникот на…

Јавен повик за еднократна парична помош во износ од 25.000,00 денари на лица со попреченост кои живеат на територијата на општина Македонска Каменица

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за начинот на остварување на право на еднократна парична помош на лица со попреченост кои живеат на територијата на Општина Македонска Каменица бр.08-1901/1 од 27.09.2023 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Општина Македонска Каменица застапувана од…

Јавен повик за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани

  Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортските клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани бр.08-1300/1 од 30.06.2023 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот:                                                          …

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА“

– 60.000 ДЕНАРИ ЗА НАЈДОБРОТО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ – Во рамките на проектот „Одржлив развој на Македонска Каменица“,поддржан од страна наОпштина Македонска Каменица и Фондација САСА, а имплементиран од Prime Point Partners Македонија, Oпштина Македонска Каменица распишува јавен конкурс за избор на најдоброто идејно решение за лого и слоган запроектот „Одржлив економски развој на Македонска Каменица”…