ДУП

Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектари Број на одлука Дата на донесување одлука на совет Плански период
3 Генерален урбанистички план за Македонска Каменица 200,4 08-1226/1 16.6.2016 2015-2025
УПВНМ
Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектари Број на одлука Дата на донесување одлука на совет Плански период
1 УПВНМ за стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во м.в.Бачиите КО Каменица и КО Луковица општина М Каменица 10,09 07-1365/1 26.8.2013 2012-2022
2 УПВНМ за изградба на “Мала акумулација на Луковичка река” во атар на КО Луковица Општина М.Каменица 14.68 07-1729/1 14.11.2014 2012-2022
ДУП
1 Детален урбанистички план на М Каменица-План за реализација 97,31 0801-852 04.10.1983 нема
2 ДУП на М Каменица за локалитет,,Цинкара,, 24,4 07-225 04.2.1999 нема
3 Измени и дополнување на ДУП на М Каменица за дел од Централно градско подрачје 12,23 07-290/1 02.3.2009 2008-2013
4 Измени и дополнување на ДУП на М Каменица помеѓу М-5, ул,,Осоговсака,, 1,8 07-819/2 15.8.2008 2007-2012
5 ДУП за дел од централно градско подрачје помеѓу ул,,Маршал Тито,, ул,,Рударска,, и ул,,Руенска,, 1,94 07-714/2 16.8.2007 2006-2011
6 Измени и дополнување на ДУП за дел од блок 3, блок 5 и блок 6 од населба цинкара М.Каменица 4,46 07-683/1 20.5.2010 2009-2014
7 Измени и дополнување на ДУП за блок 4 населба ,,Цинкара,, 1,11 08-1045/2 27.8.2010 2009-2014
8 ДУП за дел од М Каменица за локалитет,,Горна река,, 4,48 07-1152/1 29.7.2011 2010-2015
9 ДУП за дел од М Каменица за локалитет,,Долна река,, 3,32 07-651/1 06.4.2012 2011-2016
10 ДУП за дел од М Каменица за блок 12 10,84 07-1546/1 24.9.2012 2011-2016
11 ДУП за локалитет дел од блок 14 9 индустриска зона М Каменица 1,85 07-1219/1 30.7.2013 2013-2018
12 ДУП за локалитет,,ПАЗАР-блок 10,, М Каменица 3,32 07-1516/1 26.9.2013 2013-2018
13 ДУП (измена и дополнување) за дел од градот М.Каменица за локалитет-дел од блок 3 1,23 08-675/1 23.4.2015 2014-2019
14 ДУП(измена и дополнување) за дел од градот М.Каменица за локалитет-дел од блок 9 6,21 08-1595/1 25.9.2015 2014-2019
УПС
Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектари Број на одлука Дата на донесување одлука на совет Плански период
1 Урбанистички план за с.Саса, маала Тураница 84,66 07-59/1 16.1.2009 2008-2018
ЛУПД
Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектар Број на Решение за одобрување и датум Дата на донесување одлука на совет Плански период
1 ЛУПД за ГП бр.1.1. на КП бр.439, 444 и 445 КО Каменица, општина М Каменица 3,7 09-1585/2 од 15.10.2012 година
2 ЛУПД за изработка на фотоволтаична централа на КП бр.2089/1 КО Луковица, општина М Каменица 0,74 09-1471/2 од 20.09.2013 година
3 ЛУПД за ГП бр.2.02 КП бр.4287/1 основно училиште 1,29 09-346/1 од 05.03.2010 година
Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектар Број на Решение за одобрување и датум Дата на донесување одлука на совет Плански период
1 АУП за спортско рекреативен центар со намена Д3-спорт и рекреација М. Каменица 3,91 09-1912/2   од 23.12.2013 г.
2 АУП ЗА ГП 1.1 НА КП.2089/1 0,74
3 АУП за Градски гробишта на гп.1.1 на КП 439,444,445 КО М.Каменица 3,7
4 АУП за ГП 1.4 -тешка и загадувачка индустрија согласно УПС за с.Саса маала Тураница 60,15 16338/3 од 27.12.2012

Сподели

Остави коментар